• För 600 år sedan fanns inte landskapet Österbotten som vi känner det idag. Här fanns en splittrad kust- och skärgårdsbygd med få invånare som börjat odla upp de bördiga marker som steg ur havet. Och bakom pörtets knut låg skogen.

  Spåren från medeltiden har vuxit igen allteftersom landet har stigit ur havet, tagits i bruk och förvandlats av människan. Sedan 1300-talet har kustremsan höjts ur havet med närmare sju meter. Medeltidens strandlinje ligger idag långt upp på land.

  Men det finns spår, om än dolda under sekler av förvandling. De är inte alltid vetenskapligt verifierade, men det oaktat signaler från en annan tid - rökslingor från en fjärran eld.

  I den här webbutställningen besöker vi platser som har anknytning till medeltiden. Utgångspunkten är lokalinvånarnas kunskap som vi fått ta del av inom projektet Vandring genom medeltidens Österbotten. Det handlar om berättelser, miljöer och föremål.

  Välkommen med på en upptäcktsfärd från Karleby till Sideby!

 • På medeltiden fanns inte landskapet Österbotten som vi känner det idag. Under 1300-talet formades tre stora kyrksocknar: Pedersöre, Mustasaari och Närpes. Dessa socknar omfattade betydligt större områden än dagens kommuner och sträckte sig också utöver dagens landskapsgränser.

  Vår karta är en hybrid av gammalt och nytt: Kartan omfattar dagens Svenska Österbotten, men vi presenterar den i tre block som anknyter till de tre medeltida storsocknarna. Gränserna på kartan går ungefär vid de medeltida sockengränserna. 

 • Webbutställningen Spår från medeltiden har förverkligats inom projektet Vandring genom medeltidens Österbotten som pågått åren 2018-2020, med målet att lyfta fram medeltiden i Österbottens kusttrakter.

  Inom Vandring genom medeltidens Österbotten  har också producerats animerade kortfilmer kring österbottnisk medeltid. De finns på svenska, finska och engelska i Youtube-kanalen Medeltidens Österbotten.

  • Blad ur Närpes historia I – III. Nordlund, K.I. 1928-1931.
  • Cases om brott och straff och synen på brott under senmedeltiden och idag. Stockholms medeltidsmuseum 2008, 
  • Fasta fornminnen i Korsnäs. Korsnäs hembygdsförening, arkeologigruppen. 1986
  • Fornminnen i Österbotten. Från neandertalare till sockenbor. Holmblad, P., Herrgård, M. 2005.
  • Historien om Påras kapell. Påras byahemsförening, Kronoby hembygdsförening. Stencil, uå.
  • Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434. Fritz, B. 1972.
  • I gamla fotspår. Molpe förr i tiden. Molpe byaforskare 2006.
  • Karleby sockens historia I.  Back, L., Krook, T., Meinander, C. F. m.fl. 1967.
  • Kronoby sockens historia. Tegengren, H. 1943.
  • Kvevlax. Kyrkresor och samfärdsel i väglöst land. Herrgård, M. 2016.
  • Pedersöre storsockens historia intill 1865 I-II. Åkerblom, K.V. 1950
  • Pensala genom tiderna. Pensala byaforskargrupp. 1994.
  • Stockholm i bottniska farvatten. Stockholms bottniska handelsfält under senmedeltiden och Gustav Vasa. En historisk-geografisk studie. Friberg, N., Friberg, I.  1983.
  • Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun Akatemian perustamista 1640. Nuorteva, J.  1999.
  • Svenska Österbottens historia I-V. Samlingsverk, ett flertal upphovsmän. 1977-1985.
  • Österbottniska lustresor. Upptäcktsresande i eget landskap. Nygård, B., Herrgård, M. 2014.
 • Databasen över finländska medeltidsurkunder df.narc.fi .

  Mer information om Närpes historia på sajten www.lokalhistoria.fi, sammanställd av Rainer Böling.

  Lappfjärds och byn Dagsmarks historia kan man bekanta sig med via Lars Backlunds historiesajt www.lassebacklund.fi .

  Lokalhistorisk information finns på bland annat Wikipedia samt kommunernas och hembygdsföreningarnas hemsidor.

  Pedagogiskt material om Österbottens medeltid finns i KulturÖsterbottens materialbank => medeltiden.

  Intervjuerna som ligger till grund för webbutställningen förvaras som ljudfiler i Svenska litteratursällskapets arkiv.

  Historien är ett pussel och presentationerna i denna webbutställning är bara ett litet urval av det som finns. Särskilt i fråga om kyrkokonsten finns det betydligt fler föremål än de vi här lyfter fram, sammanlagt finns ett fyrtiotal skulpturer från Österbottens medeltid. De bevaras på Nationalmuseum i Helsingfors och Österbottens museum i Vasa. En del av skulpturerna förvaras också ute i kyrkorna i Österbotten; främst i Vörå, Pedersöre och Närpes. Kyrkobyggnadernas historia presenteras på församlingarnas hemsidor via www.evl.fi .

 • PROJEKTLEDARE, INTERVJUER OCH TEXTER:

  Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

  BILDER:

  Kim Blåfield projekt Boden, Yrkesakademin i Österbotten (om inte annat anges).

  Kartbakgrund: Olaus Magnus, Carta Marina 1539 

  GRAFISK FORM, ILLUSTRATIONER OCH LAYOUT:

  Niklas Forsberg, Svenska Österbottens förbund för utbildning & kultur


  För webbutställningen har vi hösten 2020 intervjuat informanter runt om i Svenska Österbotten. Personintervjuerna har bandats och förvaras i Svenska litteratursällskapets ljudarkiv i samlingen ”Spår från medeltiden” med KulturÖsterbotten som arkivbildare.


  STORT TACK TILL INFORMANTERNA:

  • Lars Backlund, Kristinestad (medeltidsspåren i Lappfjärd och Sideby)
  • Stefan Barkar, Pedersöre (fynd från Forsby, Pedersöre)
  • Rainer Böling, Närpes (medeltidsspåren i Närpes)
  • Siri Hagback, Malax (medeltidsspåren i Malax)
  • Mikael Herrgård, Korsholm (kyrkvägen i Kvevlax)
  • Siv Högnäs, Korsnäs (Kipprotvägen i Molpe)
  • Maja Krook, Korsnäs (Kipprotvägen i Molpe)
  • Sally Prest, Karleby (berättelsen om Helena, Åsmus i Karleby)
  • Lars Smeds, Nykarleby (medeltidsspåren i Socklot, Nykarleby)
  • Ralf Toppar, Vörå (medeltidsspåren i Vörå)
  • Håkan Vikström, Kronoby (Påras kapell)
  • Thore Wallin, Korsholm (Sämjostenen i Pensala)

  TACK TILL ÖVRIGA FOTOGRAFER: 

  • Robin Bokull, Vörå (bilderna från Boberget i Vörå)
  • Gunnar Bäckman, Vasa (bilden av medeltidskrucifixet från Lappfjärd)
  • Mikael Herrgård, Korsholm (bilderna från kyrkvägen i Kvevlax, bilden av viktlod från Påras och bilden av tryan från Malax)
  • Margareta Lindholm, Malax (bilden från Ahlnäset i Malax)

  TACK OCKSÅ TILL:

  • Frida Ehrnsten, Museiverket                      
  • Katja Hellman, Svenska litteratursällskapet
  • Kai Martonen, Svenska litteratursällskapet
  • Sami Raninen, Museiverket                        
  • Heikki Rantatupa, Jyväskylä universitet       
  • Jarl Roos, Nykarleby                                   
  • Lauri Skantsi, K.H. Renlunds museum
  • Pia Uppgård, Svenska litteratursällskapet
  • Pentti Risla, Österbottens museum
  • Kimmo Vatanen, Österbottens museum     
  • Minna Vihla, Österbottens museum
Projektets finansiärer